Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze, ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej warunkami) stosuje się do wszelkich umów sprzedaży i świadczenia usług, zawieranych przez P.P.U.H. EL-TEAM Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedawcą, z Kupującym.

 2. Warunki stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych z Kupującymi będącymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 3. W przypadku gdy Kupujący wykorzystuje w prowadzonej działalności własne ogólne warunki zakupu lub dostawy usług w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze warunki Sprzedawcy.

 4. Ewentualne zmiany niniejszych warunków mogą być wprowadzone wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu między Sprzedawcą a Kupującym.

 

Przedmiot umowy

 1. Wszelkie dane dotyczące produktów lub usług przedstawione w drukach reklamowych (katalogach, prospektach i innych), cennikach Sprzedawcy nie są ofertą lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

 2. Dane dotyczące charakterystyki produktów podane w materiałach reklamowych (katalogach, prospektach, itp.) mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

 3. Umieszczenie produktu w katalogu, cenniku lub innych materiałach reklamowych nie gwarantuje jego dostępności.

 4. Oferty sprzedaży Sprzedawcy nie są wiążące do chwili pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia zostaje zawarta umowa z Kupującym.

 5. Zamówienia muszą być składane w formie pisemnej (również w formie elektronicznej, w tym przez plaformę B2B, dostępną pod adresem www.b2b.el-team.com.pl) i podpisane przez osobę, która jest uprawniona do reprezentowania Kupującego. W razie wątpliwości podpisanie zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie podpisującego, że jest on uprawniony do reprezentowania Kupującego. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, specyfikację zamawianego towaru – nr katalogowy towaru, nazwę, ilość/usługi - rodzaj usługi, termin i miejsce wykonania usługi.

 

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty lub od ustanowienia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia zapłaty.

 2. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca wskaże orientacyjny termin dostawy lub termin wykonania dla zamówionych produktów/usług. Termin ten może ulec zmianie.

 3. Terminy realizacji zamówienia biegną od ostatniej z następujących dat:

  • bezwarunkowego przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
  • otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia;
  • otrzymania uzgodnionej zaliczki lub przedpłaty.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych np.: siła wyższa, decyzje urzędów państwowych, zakłócenia w produkcji spowodowane brakiem surowców, strajki – również u dostawców producentów, nastąpi opóźnienie realizacji zamówienia lub odbioru produktów, uzgodniony termin zostaje odpowiednio wydłużony. O powyższych okolicznościach strony niezwłocznie poinformują się na piśmie. W przypadku przekroczenia potwierdzonego terminu dostawy powyżej 30 dni z przyczyn wymienionych powyżej strony mają prawo do odstąpienia od umowy. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

 5. W przypadku pojawienia się opóżnienia w realizacji zamówienia większego niż okres 30 dni z przyczyn innych niż określone w ust. 4 przyczyn, Kupujący może od umowy odstąpić. W tej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłaconą przez niego przedpłatę/zaliczkę. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki towaru w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do realizacji zamówienia, jeżeli jego wartość netto po rabatach będzie niższa niż 50 zł netto.

 

Sposób dostawy

 1. W zamówieniu określa się, czy towar zostanie odebrany przez Kupującego we własnym zakresie z magazynu Sprzedawcy, czy też ma zostać przez Sprzedawcę dostarczony do siedziby Kupującego bądź innego miejsca na terenie Polski, wskazanego przez Kupującego.

 2. Sprzedawca jest upoważniony do dokonywania dostaw częściowych.

 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy, chyba że uzgodnione pod rygorem nieważności na piśmie warunki dostawy stanowią inaczej.

 4. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza towar do Kupującego, Sprzedawca ma prawo do wyboru sposobu transportu oraz osoby przewoźnika. Przy tym uwzględnia on interesy Kupującego, jednakże nie gwarantuje wyboru najtańszego dla Kupującego przewozu lub opakowania. Na pisemne żądanie Kupującego, Sprzedawca prześle towar na koszt Kupującego zgodnie z jego wytycznymi.

 5. Sprzedawca dostarcza towar na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Odbierając dostawę Kupujący ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia dostarczanych produktów pod kątem widocznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub naruszenia opakowania zbiorczego). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń produktu lub braków ilościowych, Kupujący powinien dokonać odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym przewoźnika oraz sporządzić protokół uszkodzeń. Kopie tych dokumentów Kupujący przekaże Sprzedawcy wraz z reklamacją w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy. Brak adnotacji na liście przewozowym albo niesporządzenie protokołu uszkodzeń wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za daną wadę lub brak ilościowy.

 7. Kupujący jest obowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia dostarczonego towaru co do ewentualnych braków ilościowych, wad jakościowych (innych niż w punkcie 6 powyżej ) i niezgodności towaru z zamówieniem i powiadomić Sprzedawcę o wykrytych wadach w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja powinna zawierać protokół wad oraz dokumentację fotograficzną.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów pełnowartościowych bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na zwrot towaru pełnowartościowego naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 10-20% wartości zamówienia w zależności od rodzaju towaru.

 9. W przypadku realizacji zamówień o wartości netto (po rabatach) równej lub mniejszej niż 300 zł i odbiorcy towaru innym niż Kupujący (dostawa w formule dropshipping) Sprzedawca naliczy Kupującemu opłatę manipulacyjną 15,00 PLN netto (piętnaście zł).

 

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny sprzedawanych artykułów ustalane są wg cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia chyba, że zaznaczono w nim, iż obowiązuje cena z dnia dostawy.

 2. Wyrażone w cenniku ceny nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Powyższe ceny są cenami loco magazyn Sprzedawcy.

 3. Przy zamówieniu towaru o wartości netto (po rabatach) powyżej 2000 zł Sprzedawca zapewnia bezpłatną dostawę w granicach Rzeczypospolitej.

  1. Dla klientów składających zamówienia za pośrednictwem platformy B2B, limit transportowy opisany powyżej zostaje obniżony do 1500 zł netto na czas określony do 31.12.2020.

 4. Jeżeli w związku z realizacją dostawy lub usługi należy uiścić dodatkowe opłaty, podatki lub inne należności, wówczas ich koszt ponosi Kupujący.

 5. O ile strony nie postanowiły inaczej, płatność ceny powinna być dokonywana w złotych polskich na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze (lub fakturze proforma).

 6. W przypadku gdy Kupujący otrzymuje od Sprzedającego ofertę w walucie obcej (np. EUR) ceny przeliczane są na PLN w dniu wystawienia faktury (lub faktury proforma) wg kursu Santander Bank Polska dewizy sprzedaż.

 7. Terminy płatności Sprzedawca ustala z Kupującym indywidualnie. Dniem zapłaty jest dzień wpływu pełnej kwoty należności na konto Sprzedawcy.

 8. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.

 9. Bez pisemnej uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa potrącać ze swoich należności względem Sprzedawcy jakichikolwiek wierzytelności wzajemnych.

 

Zastrzeżenia własności

 1. Produkty dostarczane Kupującemu są własnością Sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego wszystkich należności wynikających z realizacji umowy sprzedaży.

 2. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu należących do niego produktów oraz zatrzymania wszystkich otrzymanych od Kupującego zaliczek i płatności za te produkty tytułem kary umownej.

 3. Dostarczane przez Sprzedawcę produkty jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących prawa własności intelektualnej. Nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy, chyba że zostały przeznaczone na cele reklamowe.

 

Warunki gwarancji

 1. Sprzedawca, pod warunkiem terminowej zapłaty całości wynagrodzenia Sprzedającego, udziela 24 miesięcznej gwarancji na towary w zakresie i na zasadach podanych poniżej.

 2. Ustawowa odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmii za wady towaru jest na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego pomiędzy Stronami wyłączona.

 3. Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury za towar lub usługę objęte gwarancją.

 4. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej następujące dokumenty dotyczące przedmiotu reklamacyjnego:

  • fakturę zakupu z potwierdzeniem jej pełnej zapłaty.
 5. Reklamacja powinna być złożona na formularzu protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie www.el-team.com.pl.

 6. W przypadku braku w/w dokumentów reklamacje nie będą uwzględniane do czasu ich dostarczenia.

 7. Naprawy, zmiany lub wymiany produktu lub jego części w okresie gwarancyjnym, nie powodują przedłużenia okresu gwarancji na produkt, jednakże nie może on być krótszy niż 3 miesiące.

 8. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego.

 9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 10. W przypadku gdy zachodzi odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji, niezgodność z deklarowaną jakością lub usterka zostanie usunięta w zakładzie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt wadliwy przedmiot sprzedaży do zakładu Sprzedającego oraz odebrać go na swój koszt w wyznaczonym terminie. Koszty demontażu i ponownego montażu reklamowanego Towaru obciążają Kupującego.

 11. Gwarancja traci ważność:

  • w przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
  • w przypadku uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych;
  • w przypadku uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami producenta dotyczącymi przechowywania, montażu, obsługi i konserwacji;
  • w przypadku uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej instalacji lub rozruchu;
  • w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację towarów (np. poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji itp.).
 12. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz prac naprawczych, które wynikają z normalnej eksploatacji produktów.

 13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń podczas transportu.

 14. Kupujący jest obowiązany w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać na czym polega wada i postępować zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy (dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedawcy i/lub przesłać dokumentację fotograficzną itp.).

 15. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji Sprzedawca jest obowiązany, według własnego wyboru do wymiany na nowy lub naprawy wadliwego towaru.

 16. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem towarów, w tym m.in. za straty materialne w majątku Kupującego, utratę korzyści finansowych, utratę danych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący obowiązany jest udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych, w tym uniemożliwiających, utrudniających lub ograniczających realizację zamówienia.

 2. Strony wyłączają możliwość potrącenia przez Kupującego wierzytelności Kupującego względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego względem Kupującego. Sprzedający może potrącić przysługujące wierzytelności w tym również niewymagalne, przysługujące od Kupującego z wierzytelnościami Kupującego względem Sprzedającego.

 3. Sprzedającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w tym zamówienia ze skutkiem natychmiastowym albo do odstąpienia od Umowy jeżeli według jego opinii powziętej na podstawie posiadanych informacji statut Kupującego jest taki, że daje podstawę sądzić, że Kupujący nie dokona zapłaty za Towary/Usługi lub zapłata taka będzie dokonana z opóźnieniem.

 4. Sprzedający może bez zgody Kupującego przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OWS, umowy lub zamówienia na jakikolwiek inny podmiot. Kupujący nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowy lub zamówienia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego.

 5. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jednostkowego zamówienia ograniczona jest do 10% jego wartości netto.

 6. Prawem właściwym jest prawo polskie, zarówno materialne jak i procesowe.

 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z tych warunków jest właściwy dla Sprzedającego sąd powszechny. W przypadku gdy szczególne postanowienia niniejszych warunków okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej wymienionym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby wypełniły one pierwotnie obrany cel.

 9. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że żadne postanowienie Ogónych Warunków Sprzedaży nie ma zastosowania do Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 10. Zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być dokonywane przez Sprzedającego w każdej chwili bez konieczności podawania przyczyny. Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaz będą dostępne na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.el-team.com.pl, a na żądanie Kupującego Sprzedający wyśle mu za pomocą poczty elektronicznej plik zawierający aktualną wersję OWS.

 11. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do zamówień składanych przez Kupującego u Sprzedającego i mają one pierwszeństwo przed treścią zamówienia, jeżeli nie da się pogodzić ich treści z treścią zamówienia.

 

 

Powyższe warunki obowiązują od dnia 1.06.2020